Algemene voorwaarden zakelijk

Algemene leveringsvoorwaarden OneMed B.V. (zakelijk)


Artikel 1. Toepasselijkheid Voorwaarden.


1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna ook te noemen ‘voorwaarden’) gelden voor alle door OneMed B.V., gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17082092, alsmede haar dochtervennootschappen (hierna te noemen ‘OneMed) uitgebrachte offertes, schriftelijke bevestigingen, en overeenkomsten inzake de levering of terbeschikkingstelling van goederen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (hierna te noemen 'levering(en)’) door OneMed.


1.2 Verwijzing van een wederpartij naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden worden door OneMed uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.3 Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene leveringsvoorwaarden behoeven uitdrukkelijke schriftelijke instemming van OneMed.


1.4 Indien een beding in deze voorwaarden geheel of ten dele niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar mocht zijn, heeft dit geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van het overige bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden.


1.5 OneMed kan gesprekken tussen de klantenservice van OneMed en klanten meeluisteren of opnemen ten behoeve van zakelijke doeleinden zoals training, beoordeling en/of kwaliteitsbewaking. Op verzoek van de klant wordt het opnemen van het telefoongesprek stopgezet.


Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst.


2.1 Tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur wordt vermeld, is een aanbod van OneMed vrijblijvend. Een OneMed bindende overeenkomst komt pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order. OneMed heeft het recht onverwijld na aanvaarding haar aanbod te herroepen.


2.2 De bij een bevestiging van OneMed behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven alsmede overige bijlagen, gelden als een benadering, tenzij OneMed uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen.


2.3 De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering.


2.4 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van het aanbod van OneMed, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.


Artikel 3. Prijzen.


3.1 Alle door OneMed genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige overheidslasten die in verband met de overeenkomst zijn verschuldigd. Deze wordt afzonderlijk in rekening gebracht.


3.2 De prijs voor te leveren goederen is exclusief nadere te verrichten werkzaamheden.


3.3 Indien de kostprijsfactoren van bestelde goederen, waaronder de kosten van lonen en materiaal, tussen het moment van sluiten van de overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging ondergaan, is OneMed gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 4. Betalingen.


4.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum door OneMed te zijn ontvangen.


4.2 Heeft OneMed grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de wederpartij, zoals wanneer er aan die zijde sprake is van surseance van betaling, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet-tijdige betaling e.d., dan kan OneMed volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering verlangen.


4.3 Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat daartoe een aanzegging vereist is, in verzuim en over het niet betaalde deel de wettelijke handelsrente, verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens rente.


4.4 De voor OneMed aan een eventuele incasso verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.


4.5 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet.


4.6 Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante betaling vooraf of bij aflevering, is OneMed bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat haar recht op schadevergoeding onverlet.


4.7 Verrekening door de wederpartij met vorderingen op OneMed is niet toegestaan. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag aan de zijde van de wederpartij of een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over diens vermogen of delen ervan, wordt al hetgeen hij dan aan OneMed verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan OneMed terstond verrekenen.


Artikel 5. Levering en Afname.


5.1 Levering door OneMed geschiedt immer Ex Works. Indien door OneMed Incoterms worden gehanteerd, wordt de versie bedoeld die van kracht was op de datum van het uitbrengen van de offerte.


5.2 Iedere door OneMed genoemde leveringstermijn is niet te beschouwen als een fatale termijn doch dient slechts ter indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


5.3 De leveringstermijn start op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, indien het volgende later geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante door de wederpartij te verstrekken informatie is ontvangen.


5.4 Een termijnoverschrijding van OneMed leidt pas tot verzuim wanneer zij ook na het verstrijken van een door de wederpartij schriftelijk gestelde nadere termijn van 30 (dertig dagen) voor nakoming, haar verplichtingen door haar toe te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen.


5.5 OneMed is tot het doen van deelleveringen bevoegd. De wederpartij is verplicht tot afname.


5.6 De wederpartij dient de levering direct na ontvangst daarvan te inspecteren om te bezien of de levering voldoet aan de overeenkomst en is gehouden om eventuele tekortkomingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk aan OneMed te melden onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming alsmede met overlegging van de door OneMed
bij de levering aangehechte pakbon.


5.7 Een tekortkoming die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van de wederpartij op zo spoedig mogelijke ongedaanmaking van de tekortkoming onverlet.


Artikel 6. Overgang van risico en eigendom.


6.1 Het risico met betrekking tot de door OneMed aan de wederpartij te leveren goederen gaat Ex Works over op de wederpartij.


6.2 De eigendom van een geleverde zaak gaat pas op de wederpartij over nadat deze al hetgeen heeft voldaan wat hij aan OneMed verschuldigd is uit hoofde van de levering van die zaak of andere door OneMed aan hem geleverde of te leveren


zaken dan wel de in verband daarmee (te) verrichte(n) werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten.
6.3 OneMed is gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen en de wederpartij geeft OneMed bij voorbaat toestemming om daarbij alle plaatsen in en om het bedrijf van de wederpartij te betreden.


6.4 De wederpartij is bevoegd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden of met andere beperkte rechten te bezwaren. De wederpartij verplicht zich om de door OneMed onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal, en medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die OneMed ter bescherming van haar eigendomsrecht wenst te treffen.


Artikel 7. Niet toerekenbaar tekortschieten.


7.1 Het tekortschieten door OneMed in de nakoming van een verplichting is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van OneMed gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade en maatregelen van de binnen- of buitenlandse overheid, zoals bijvoorbeeld een invoer-, uitvoer-, leverings- of productieverbod.


7.2 Schiet OneMed in de nakoming van de overeenkomst tekort zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden. Is nakoming niet blijvend onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van vijfenzeventig aaneengesloten kalenderdagen waarop nakoming niet mogelijk is, verstreken is.
7.3 Zijn voor OneMed aan de nakoming van de overeenkomst extra kosten verbonden in verband met aan haar niet toe te rekenen omstandigheden, dan is zij bevoegd deze in redelijkheid aan de wederpartij door te berekenen.


7.4 Indien OneMed ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, dan is OneMed gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 8. Tekortkomingen.


8.1 Indien een geleverd goed of een verrichte dienst of werk een tekortkoming vertoont, heeft de wederpartij uitsluitend recht op kosteloos herstel door OneMed door - naar keuze van OneMed - reparatie, vervanging of heruitvoering, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
(i) de tekortkoming is het gevolg van een aan OneMed toe te rekenen oorzaak;
(ii) de tekortkoming is aan het licht getreden binnen de garantietermijn van zes (6) maanden;
(iii) de tekortkoming is binnen 10 werkdagen na ontvangst van de levering schriftelijk aan OneMed medegedeeld of voor zover dit niet mogelijk is, schriftelijk gemeld binnen 10 werkdagen nadat de tekortkoming redelijkerwijs
ontdekt had kunnen worden;
(iii) nakoming is niet blijvend onmogelijk;
(iv) eventuele toevoegingen aan of wijzigingen in het geleverde goed of de verrichte werkzaamheden en
onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd door OneMed of met voorafgaande schriftelijke toestemming van
OneMed;
(v) het verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet aan de specificaties van OneMed; en
(vi) OneMed kan in voorkomende gevallen het recht op kosteloos herstel jegens haar toeleverancier inroepen.


8.2 OneMed kan verlangen dat een voor herstel in aanmerking komend goed door de wederpartij aan OneMed of aan een door haar op te geven adres wordt toegezonden.


8.3 OneMed heeft het recht tekortkomingen uit eigener beweging te herstellen. De bij vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van OneMed.


8.4 Voor tekortkomingen in herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van drie maanden na uitvoering van de herstelling, maar in ieder geval tot het einde van de garantietermijn van zes (6) maanden.


8.5 Indien het door OneMed geleverde goederen of diensten betreft die OneMed heeft betrokken van derden, zal de garantietermijn van OneMed nimmer verder strekken dan de garantietermijn die OneMed van die betreffende derden daarvoor heeft ontvangen.


8.6 Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving daarvan in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd.


Artikel 9. Aansprakelijkheid voor schade.


9.1 Schade die de wederpartij lijdt en waarvoor OneMed aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de wederpartij uitsluitend volgens onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering tot schadevergoeding wordt gebaseerd.


9.2 OneMed is niet aansprakelijkheid voor enigerlei vorm van indirecte schade waaronder onder meer doch niet limitatief begrepen, inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie of vertraging in bedrijfsactiviteiten, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten, meerkosten van inkoop elders, schade wegens heropbouw van verloren gegane informatie, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes.


9.3 Voor zover OneMed adviezen verstrekt zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend karakter en aanvaardt OneMed daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.


9.4 OneMed is in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de factuurwaarde van de betreffende levering.

9.5 Onverminderd hetgeen in voornoemd lid is vermeld, zal OneMed slechts gehouden zijn om enkel die schade en dan maximaal tot die bedragen waartegen OneMed zich redelijkerwijze had kunnen verzekeren, te vergoeden.


9.6 Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet binnen tien werkdagen nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn verricht, aan het licht treedt.


9.7 Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, kunnen tegen een eventuele vordering van de wederpartij in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als OneMed op grond van deze voorwaarden kan aanvoeren.


9.8 De voorgaande beperkingen en uitsluitingen gelden niet voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van OneMed.


9.9 De wederpartij vrijwaart OneMed voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan OneMed toerekenbaar is. Indien OneMed uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden OneMed zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OneMed, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OneMed en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.


Artikel 10. Rechten van intellectuele eigendom.


10.1 OneMed behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele eigendom, met betrekking tot informatie die zij in het kader van de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen, schema’s, ontwerpen, berekeningen, beschrijvingen, programmatuur of bijbehorende documentatie aan de wederpartij ter beschikking stelt.


10.2 De informatie mag behoudens uitdrukkelijke toestemming van OneMed niet aan derden bekend worden gemaakt en door de wederpartij slechts binnen het kader van het tot stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand, dan zal de wederpartij op eerste verzoek van OneMed de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan OneMed overdragen.


Artikel 11. Ontbinding


11.1 OneMed is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van OneMed op schadevergoeding (inclusief gevolg- en bedrijfsschade) van alle uit de door de wederpartij gebrekkige uitvoering van bedoelde verplichtingen voor OneMed direct en indirect voortvloeiende kosten en schade in de volgende gevallen:
(i) indien de wederpartij ondanks ingebrekestelling met in achtneming van een termijn van 14 kalenderdagen voor voldoening, niet, niet tijdig of niet behoorlijk, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met OneMed gesloten overeenkomst;
(ii) schorsing van betaling door de wederpartij;
(iii) aanvraag van surseance van betaling, faillissement, aanbieding van een akkoord buiten faillissement, onder
curatelestelling van de wederpartij;
(iv) beslaglegging op enig onderdeel van het vermogen van de wederpartij;
(v) liquidatie van de onderneming van de wederpartij; of
(vi) een anderszins verlies van de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de wederpartij of delen ervan.


Artikel 12. Wijziging algemene voorwaarden.


12.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden kunnen gewijzigd worden door OneMed, echter voor zover zich daartegen geen dwingendrechtelijke bepalingen verzetten. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.


Artikel 13 Toepasselijk recht, geschillen.


13.1 Overeenkomsten tussen OneMed en de wederpartij, alsmede daaruit voortvloeiende geschillen, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).


13.2 Geschillen tussen de wederpartij en OneMed worden voorgelegd aan de Rechtbank die bevoegd is om van de geschillen kennis te nemen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd.


13.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en worden op verzoek gratis toegezonden.